הוצאות מוכרות

פעמים רבות עולות השאלות מהן ההוצאות המוכרות לעסק. התשובה אינה חד משמעית ותלוי בסוג ההוצאה. ישנן הוצאות המוכרות באופן חלקי, ישנן הוצאות שלא מוכרות בכלל, וישנן הוצאות המוכרות במלואן.

ישנם קריטריונים להכרה של הוצאות בעסק. סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי "לשם בירור הכנסתו של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר לפי סעיף 31 - יציאות והוצאות שיצאו בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד ... ". "אדם" - הכוונה גם לחברה וגם לעצמאי באשר הוא. התנאים להכרה בהוצאות הינם:

 • הניכוי לא הוגבל או שהניכוי הותר.
 • הוצאות כולן קשורות לייצור הכנסה. ההוצאות הן לצורך ייצור ההכנסה בשנת המס (לא הוצאה מראש, או בגין שנים אחרות).

להלן סוגי הגדרות של הוצאות הכוללות בין היתר:

הוצאה פירותית

הכלל קובע כי רק הוצאה פירותית מותרת בניכוי, לדוגמה: רכישת שירותים ואו מוצרים לצריכה שוטפת, חשמל, שכירות וכו'. במילים פשוטת - מדובר על הוצאה ישירה לפעילות השוטפת של העסק בשנת מס.

הוצאות מוכרות הוצאות מוכרות.

הוצאה הונית

הוצאה לרכישת נכס אשר ישמש למספר שנות מס, לדוגמה: רכישת מבנה, קרקע, ציוד וריהוט. הוצאה זו כן תוכר רבל בשונה מהוצאה פירותית, כאן הניכוי יוכר באופן יחסי למספר שנות מס.

הוצאה טרום עסקית

הוצאה זו קשורה ביצירת מקור הכנסה ולכן נחשבת כהוצאה הונית ויש לשים לב לסיווג ההוצאות בעת הקמת העסק. מועד תחילת הפעילות לא תמיד היוא מועד פתיחת העסק ויש צורך לבחון כל מקרה לגופו. במקרה מסוים (פס"ד קניון חיפה) הותרו חלק מהוצאות שיצאו 27 יום לפני שהחברה הוקמה בפועל. החלק האחר הוכר כהוצאה הונית המוכרת באופן יחסי במספר שנות מס.

הוצאה מעורבת

הינה הוצאה שלא כולה עסקית, זאת אומרת שחלק ממנה הוא פרטי או הוני. לדוגמה: הוצאות רכב פרטי, הוצאות נסיעה לחו"ל, הוצ' ריבית בחשבון משותף,סעיף 32 לפקודת מס הכנסה קובע כי "בבירור על הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל ... תשלומים או הוצאות אינם כסף שהוצא כולו לייצור ההכנסה ולשם כך בלבד".

הוצאות וולונטריות

הוצאות אלו אינן קשורות לייצור הכנסה ולכן לא יוכרו למעט במקרה שמדובר על תרומות למוסד "מוכר" לפי סעיף 46 לפקודה ואשר בגינו ניתן לקבל זיכוי במס (הנחה ישירה מהמס). יש לשים לב כי על הקבלה של המוסד רשום במפורש, שהמוסד מוכר לפי סעיף 46, אחרת לא ניתן לקבל ההטבה.

הוצאה רעיונית

מדובר על הוצאה בשווה כסף והינה הוצאה מוכרת. לדוגמה: עצמאי שהינו גם שכיר ובמקום העבודה מקבל רכב צמוד, יוכל לדרוש את "השווי רכב" שזוקפים לו בתלוש השכר כ-הוצאת רכב" וזאת במידה והרכב משמשו גם לפעילותו כעצמאי. חשוב לציין כי ישנם עוד סוגי הוצאות שלא צוינו מפאת המורכבות של הסבר לגבי ההוצאות.

להלן חלק מסוגי מההוצאות הללו:

 • הוצ' ריבית והפרשי הצמדה.
 • הוצ' מימון ולחלוקת דיבידנד.
 • הוצ' דמי שכירות.
 • הוצ' תיקונים והשבחות.
 • הוצ' חובות רעים/מסופקים/אבודים.
 • הוצ'/תשלומי מעביד לקופות גמל.
 • קרן השתלמות לעצמאים.
 • הוצ' הכרוכות בתשלום מס - ערעור על שומה והליכים בבתי משפט.
 • הוצ' לינה ושכירות באזורי פיתוח.
 • הוצ' השתלמויות בארץ ובחו"ל.
 • הוצ' תשלומי שוחד.

להלן רשימה לא סגורה של הוצאות מוכרות:

 • הוצאות חשמל.
 • הוצאות טלפון.
 • ארנונה.
 • הוצאות שכירות.
 • אחזקה ותיקונים בעסק.
 • ביטוח העסק.
 • טלפון סלולרי (*).
 • הוצאות אחזקה שוטפות של הרכב (*) .
 • ביטוח ורישוי של הרכב (*).
 • שכירת רכב.
 • חניות.
 • נסיעות (מוניות, אוטובוסים ורכבות).
 • הוצאות דואר.
 • שליחויות ומשלוחים.
 • כיבודים (*).
 • נסיעות לחו"ל לצרכי עבודה.
 • שכר עבודה המשולם לעובדים.
 • ביטוח לאומי המשולם עבור העובדים.
 • פיצויים המשולמים לעובדים.
 • פרסום וקידום מכירות.
 • קניות ציוד לצרכי העסק (פקס, מחשב, ריהוט וכו´).
 • צרכי משרד (עטים קלסרים וכד´).
 • תשלום לקבלני משנה.
 • עמלות לחברות כרטיסי אשראי.
 • ביגוד - במידה וקיים עליו הדפס עם שם העסק.
 • תרומות למוסדות המוכרים על ידי מס הכנסה.
 • הוצאות משפטיות.
 • הנהלת חשבונות.
 • ביטוח אחריות מקצועית.
 • שירותים מקצועיים.
 • הפקדה לקרן השתלמות.
 • עמלות ובונוסים ששולמו.
 • כנסים והשתלמויות מקצועיות.
 • ספרות מקצועית.

(*) הוצאות מעורבות - מס הכנסה ו/או ממע"מ מכירים בהן באופן חלקי.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן