המדריך לפתיחת חברה בע''מ

כיצד פותחים תיק חברה בע"מ?

יש לבצע פתיחת חברה בשני מישורים ולפי הסדר הבא:

רשם החברות

על מנת לפתוח חברה יש להגיש מסמכים לרשם החברות הכוללים:

 • טופס בקשה לרישום חברה - הכולל פרטים ונתונים לגבי כתובתה, מטרת ההתאגדות ההון שברשותה וכו'.
 • טופס הגשת מסמכים - כולל שמות חלופיים לחברה למקרה בו השם שנבחר קיים ותפוס ע"י חברה אחרת.
 • תקנון.
 • הצהרת דירקטורים - כל חברה חייבת במינוי דירקטור אחד לפחות.
 • הצהרת בעלי מניות - שכל אחד מהם כשיר להחזיק במניות של החברה.

רשות המיסים

צעד ראשון - מס ערך מוסף (מע"מ):

לפתיחת חברה בע"מ יש לסור ראשית למשרד מע"מ האזורי. מיותר לציין כי פנייה וביצוע פתיחת התיק חייבת להתקיים עוד בטרם החלה הפעילות העסקית. במשרד המע"מ יש להצהיר:

 • על מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.
 • מה תחום פעילותה של החברה לרישום סוג העסק במערכות מס הכנסה ומע"מ.
 • תאריך תחילת הפעילות בעסק אף אם מדובר בתהליך הקמה בלבד.

בעת קבלת הכנסה ממכירת נכס או שירות יש להפיק חשבונית מס עד 7 ימים.

המדריך לפתיחת חברה בע''מ המדריך לפתיחת חברה בע''מ.

להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:

 • שם בעל העסק וכתובתו.
 • רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית מס רציף.
 • רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".
 • פרטי הרוכש/מקבל השירות.
 • פירוט הנכס או השירות שניתן בפירוט רב.
 • סכום העסקה ללא מע"מ וסכום כולל מע"מ.
 • תאריך הפקת חשבונית מס קבלה.

להלן הטפסים והאישורים שיש למלא ולהגיש במשרד המע"מ האזורי כדי לרשום חברה בע"מ:

 • טופס מס'821.
 • מסמך המאושר על ידי עורך דין של תקנון חברה שאושר ברשם החברות.
 • מסמך מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי מנהלים ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.
 • תעודת זהות של בעל החברה.
 • טופס פרטי הבנק של החברה או צילום המחאה מבוטלת.
 • במידה והפעילות העסקית מתבצעת בנכס מקרקעין יש להצטייד בצילום חוזה שכירות.

בסיום התהליך במשרד המע"מ תקבלו תעודת "עוסק מורשה".

צעד שני - מס הכנסה:

יש להודיע לפקיד השומה האזורי בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק.

להלן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:

 • טופס מס הכנסה מספר 4436.
 • תעודת זהות כולל הספח של בעלי השליטה/חברה.
 • מסמך מהבנק המאשר בעלות על חשבון בנק הכולל פרטי החשבון או צילום של המחאה מבוטלת של החברה.

צעד שלישי - ביטוח לאומי ומס הכנסה:

במידה והחברה מעסיקה עובדים כולל בעלי השליטה יש למלא ולהגיש המסמכים הבאים:

 • טופס 4436 משמש לפתיחת תיק ניכויים במשרד מה הכנסה האזורי. עוד בהגשת המסמך לפתיחת תיק במס הכנסה יש לסמן "X" במקום המתאים בטופס 4436 על מנת שיפתח במקביל תיק ניכויים.
 • פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה גוררת אחריה פתיחת תיק באופן אוטומטי של תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי. אין צורך לפנות למשרדי המוסד ביטוח לאומי.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן