מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

פתיחת תיק בביטוח לאומי

עצמאי חייב לפתוח תיק בביטוח לאומי מיד עם תחילת הפעילות כעצמאי בסניף הקרוב למקום המגורים (בד"כ השיוך לפי היישוב בתעודת הזהות). יש למלא טופס פתיחת תיק ולהעבירו מיד לביטוח הלאומי. ביטוח לאומי ישלחו אליך פנקס שבאמצעותו ניתן לשלם את דמי הביטוח הלאומי או באופציות נוספת כגון: תשלום באמצעות הוראת קבע, או באמצעות האינטרנט (לתשלום באינטרנט - לחץ כאן).

מיהו עובד עצמאי מבחינת ביטוח לאומי?

ההגדרה של עובד עצמאי אינה זהה בין ביטוח לאומי ורשות המיסים. הביטוח הלאומי רואה בך עצמאי רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • אדם שעובד יותר מ-20 שעות בשבוע בממוצע.
  • אדם שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (לעיון בגובה השכר הממוצע במשק המעודכן להיום, לחץ - כאן)
  • אדם שעובד מעל 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק.

אדם שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל אינו מוגדר כעצמאי אלא "כעצמאי שאינו עונה להגדרה" וככזה לא נחשב כבעל הכנסה מעבודה ולכן לא משלם דמי ביטוח לאומי.

כמה אני אשלם דמי ביטוח לאומי במידה והוגדרתי כעצמאי?

התשלום החודשי לביטוח לאומי מחושב על בסיס ההכנסות המדווחות בהתאם לפקודת מס הכנסה. זאת אומרת כאשר מוגש דוח שנתי למס הכנסה הנתונים מועברים לאחר תקופת מה לביטוח לאומי, ועל סמך נתוני ההכנסות המופיעים בדוח מחשבים את דמי הביטוח הלאומי הסופיים שיש לשלם. לאחר סיום החישוב העצמאי מקבל מכתב מביטוח לאומי ומיידע אותו על הפרשים לחובתו או לזכותו.

הסבר על החישוב של דמי ביטוח לאומי:

ישנן שתי מדרגות ותקרה.

מדרגה ראשונה

60% מהשכר הממוצע במשק משלמים 5.97% מתוך סכום זה.

מדרגה שנייה

החלק שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד לסכום של 44,020 ₪, 17.83%.

דוגמה להמחשה:

ההכנסה החייבת (הכנסות מינוס הוצאות=רווח לפני מס=הכנסה חייבת) של עצמאי הינה בממוצע 50,000 ₪ בחודש.

שלב ראשון

חישוב התשלום לפי מדרגה ראשונה - 6,331*5.97%=378 ₪.

שלב שני

חישוב לפי מדרגה שנייה - הסכום החייב הנותר הינו למעשה התקרה מינוס המדרגה הראשונה, דהיינו 44,020-6,331=37,689 ₪. התשלום לפי המדרגה השנייה 37,689*17.83%=6,720 ₪.

סה"כ דמי ביטוח לאומי לשלם - 378+6,720=7,098 ₪ לכל חודש.

הערה: החישוב והתשלום המוצג כולל את התשלום של דמי ביטוח בריאות.

תשלום דמי ביטוח לאומי

מי פטור מתשלום לביטוח לאומי:

  • אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.
  • מי שאינו תושב ישראל והוא עובד בישראל כעצמאי.
  • עצמאי נכה, עם נכות קבועה 100% ומקבל קצבת נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה.
  • עצמאי נכה עם נכות קבועה של 75% ומקבל קצבת נכות.
  • עצמאי נכה עם נכות זמנית של 75% לפחות למשך שנה.

עצמאי שסגר את העסק, מה התהליך?

אם סגרת את העסק, יש לפנות לביטוח הלאומי ולהודיע על תאריך סגירת העסק ויש לצרף מסמכים תומכים. לאחר מכן הביטוח הלאומי יקבע מחדש את מעמד האדם ובמידת הצורך יעדכן ויתקן את צורת ההתחשבנות.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן