טופס 5329 - דוח אישי על מקורות הכנסה

כללי

רשות המיסים מגבירה האכיפה ומעמיקה הגבייה, אומנם בצורה איטית אבל בטוחה.

לרוב אין למקבל הדרישה תיק במס הכנסה. הדרישה לכך נובעת מ"מידע כלשהו" שהקפיץ משלוח הדרישה.

"מידע כלשהו" כולל:

  • מידע על בעלות של יותר מדירה אחת ושלא מדווחות הכנסות משכר דירה (אולי בצדק מאחר ומתחת לתקרה של כ-5,000 ₪).
  • כאלו ששוהים בחו"ל בתדירות גבוהה ועולה חשד שיש להם פעילות עסקית ואו הכנסות בחו"ל.
  • פעולות רבות בחשבון הבנק שלהם (הפקדות ומשיכות).
  • מידע שהגיע מ"קו הצדק" או - המלשינון.
טופס 5329 - דוח אישי על מקורות הכנסה טופס 5329 - דוח אישי על מקורות הכנסה.

עיקרי נתוני הטופס

פיסקה ג' תשלומים המשולמים על ידי בן/י הזוג

  • יש לציין סוגי תשלומים המשולמים לאחרים, כגון: תשלומים לעוזרת בית, שכירות וכו'.
  • יש לציין מועד תחילת העסקה
  • מס' מועסקים ו/או השכרת נכס

פיסקה ה' משכורות

על בן/י הזוג לציין כל אחד את גובה משכורותיו בסה"כ בשנה שחלפה, שם המעסיק, כתובת המעסיק ושנת תחילת העבודה.

פיסקה ו' נדל"ן וכלי רכב

יש לציין הנכסים שבבעלות בן/י הזוג כדלקמן:

נדל"ן - יש לציין ת גוש/חלקה, תיאור הנכס, שטחו, שימושו, הכנסה מהנכס אם קיימת (לדוגמה - דמי שכירות) ושנת רכישת הנכס.

רכב - יש לציין את סוג הרכב, מספר רישוי, שימושו ושנת רכישה.

פיסקה ז' עיסוק ומקורות הכנסה בשנתיים האחרונות

יש לציין רווח או הכנסה מניירות ערך ואו הכנסה אחרת ואו רווח הון אחר כלשהו.

חשוב ביותר

למלא הדרישה/טופס בקפידה, ורצוי מאוד ליצור עמנו קשר לייעוץ מקצועי להיערכות והגשת הטופס כנדרש והסבר על השלכות אם קיימות.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן