הצהרת הון

מבוא

פעמים רבות אנו נדרשים להסביר לבעל עסק מהי הצהרת הון ומדוע בכלל מס הכנסה שולח דרישה לדוח זה, הרי בעל העסק מגיש מידי שנה דוח שנתי המפרט את כל הכנסותיו והכנסות בן/ת הזוג. אז מדוע נשלח טופס הצהרת ההון והאם בעל העסק חייב להגיש דיווח על ההון המצטבר כל שנה מעבר לחובת הגשת הדוח השנתי?

על כל השאלות הללו ועוד, אנסה לענות ביעילות ובקצרה.

עם פתיחת תיק במס הכנסה, ללא כל קשר לגודל העסק ולמס' המועסקים, אתה יכול לצפות לדרישה להצהרת הון שתגיע תוך 12-24 חודשים. טופס הצהרת הון נשלח אליך על ידי פקיד השומה בתוקף סמכותו עפ"י סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה) ומטרתו לסייע באימות נכסיך. מאחר ועובדה זו ידועה מכאן והלאה מומלץ לתעד מסמכים מהותיים הקשורים למצב הפיננסי העסקי והפרטי ובדגש על הפרטי מאחר וכל מה שקשור לעסק מדווח ומתועד בשוטף.

דוח הצהרת הון אמור לשקף בסופו של דבר את ההון נטו של בעל העסק. ההון נטו הינו סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות. הסמכות לדרוש הצהרת הון הוענקה בפקודת מס הכנסה ועקרונית ניתן לדרוש מכל אזרח במדינה הגשה של דוח הצהרת הון.

דוח הצהרת הון כולל הנכסים של:

 • הנישום.
 • בן/ת זוג - נשואים או מנהלים יחד משק בית משותף.
 • ילדים מתחת לגיל 18.
 • נכסים בנאמנות של כל אחד מהנ"ל.

הצהרת הון מבוססת על מידע ממקורות שונים על נכסים בערך נומינלי וערכי עלות בלבד, ואינם כוללים שערוכים למיניהם ושווי שוק של פריטים אחרים.

להלן דברי הסבר כללים אשר יסייעו לך בהבנת מילוי הטופס. אם פקיד השומה ידרוש ממך בעת דיון בעתיד המצאת פרטים ואסמכתאות נוספים, אנא לשתף פעולה ולמלא דרישותיו.

את ההצהרה יש למלא במקור ושני העתקים, כאשר המקור מיועד לפקיד השומה ו-2 העתקים מיועדים לנישום. כמו כן יש לצרף כל האסמכתאות לאימות ושלמות הנתונים שנרשמו והוצהרו בהצהרת הון. ניתן לצרף צילום של מסמכי המקור אולם יש לשמור על המקור במידה ופקיד השומה ידרוש מסמכים אלו.

הצהרת הון הצהרת הון.

המועד להגשת הצהרת הון:

120 ימים מיום הדרישה המצוין על גבי דוח הצהרת הון שמקבל הנישום מרשות המיסים.

מהו השימוש שנעשה במס הכנסה עם הצהרת ההון?

 • איתור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה במסגרת הדוחות השנתיים בין הצהרות הון.
 • איתור נכסים שלא דווחו ("נשכחו") במרוצת השנים.
 • הכנסות פטורות ממס שיש לגביהם מחלוקת מול מס הכנסה (מס הכנסה יטענו כי ההכנסות אינן פטורות על מנת לגבות מס נוסף כולל קנסות וכו').
 • הצלבות של מידע בין מדינות במסגרת הסכמי חילופי מידע - ראו מקרים שפורסמו בעקבות פרשיות בנק HSBC וחשיפות של ידוענים ועוד.
 • הצלבת מידע בין אחרים שדווחו כלווים או כחייבים וכו'.

האם ניתן להגיש הצהרת הון באופן עצמאי ללא סיוע מקצועי?

אין מניעה לבצע ולערוך הצהרת הון באופן עצמאי ולהגישה. חשיבות הצהרת ההון בכל שלב גבוה ביותר לבצעה בקפידה רבה ותחת פיקוח מקצועי.

האם ניתן לבצע שינויים בהצהרת הון לאחר שהוגשה?

במס הכנסה נוקטים בעמדה קשוחה ביותר בנושא זה ואינם מאפשרים תיקון של הצהרת הון אלא במקרים חריגים ומעטים ביותר.

מה כוללת הצהרת הון?

 • רכוש והתחייבויות בעסק שבו לא נערך מאזן כגון: רכוש קבוע, מלאי ורכוש שוטף אחר, בנקים וקופות שונות/שיקים, בנקים והתחייבויות/הלוואות.
 • רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן.
 • רכוש והתחייבויות פרטיים כגון: נכסי נדל"ן, מזומנים, יתרות חשבונות בנק, תוכניות חיסכון וגמל/השתלמות, כלי רכב מכל סוג, תכולת בית, התחייבויות וחייבים.

הרחבה:

נדל"ן פרטי - בהצהרת הון הראשונה או כאשר תמכור או תרכוש נכס נדל"ני יש לרכז חוזה רכישה או מכר, הוצאות נוספות הקשורות למכירה או רכישת הנכס כגן: מס רכישה,מס שבח ששולם, שכ"ט עורך דין דמי תיווך, שיפורים ותוספות בנייה וכו'.

התחייבויות פרטיות - במידה והלווית כספים לחברים, משפחה וכו', עליך לערוך עמם הסכם בכתב המפרט את פרטי ההלוואה, תנאי ההחזר ואם יש, גם תנאי הריבית. על ההסכם לכלול את כל פרטי הצדדים בצורה המפורטת ביותר. חשוב לציין כי אין חובה במקרה זה לערוך ההסכם בליווי עו"ד. מומלץ שכל תשלום ואו תקבול יועבר בהעברה בנקאית ואו בהמחאה מאחר ומסמך זה מהווה ראיה חזקה.

יתרות בנק - מידי שנה מומלץ לתעד את יתרות החשבון בכל הבנקים בהם מתנהל חשבון בנק. ניתן בקלות להפיק את אישורי היתרה מאתרי הבנקים השונים. מעבר לכך, הבנקים מחויבים לשלוח אליכם הביתה אישורי היתרה סמוך לתחילת כל שנה ובגין השנה שהסתיימה.

מזומנים - במידה ויש בידך, בבית או במקור אחר כסף במזומן בסכום מהותי (סכום מהותי - משתנה בין נישום לנישום), יש להציג זאת ולציין את מקורו. נושא זה מאוד רגיש ולכן במקרה כזה אנו ממליצים לפנות אלינו להתייעצות.

גמל,חיסכון קרנות השתלמות וכו' - יש לציין את כל התשלומים שהועברו במצטבר על ידך, דהיינו יתרות. היתרות אינן כוללות הפקדות שבוצעו עבורך ממעסיקים ומאחרים אלא רק מה שאתה העברת מכספך. תשלומי ביטוח חיים, בריאות וכו' הכוללים מרכיב ריסק בלבד ללא חיסכון, רלוונטיים בעיקר במידה ומדובר על תשלומים מהותיים והשימוש בהם נעשה לצורך השוואת הון (וכמובן גם לדוח השנתי שם ניתן לדרוש החזר מס בגין תשלומים אלו).

כלי רכב - מומלץ לתעד כל רכישה או מכירה של כלי רכב בין אם מדובר על עסקה בינך לבין גורם פרטי (תיעוד של זיכרון הדברים וצילום המחאת או העברה בנקאית) ובין אם מדובר על גורם עסקי (חשבונית מס ואו/קבלה).

תכולת בית - יש לפרט את כל תכולת הבית. ניתן לפנות אלינו לקבלת גיליון אקסל מובנה ייעודי, לתיעוד ולריכוז שווי הרכוש. במידה ויש דוח/הערכת שמאי העניין יהיה פשוט יותר. כאמור לעיל, כל רכישה מהותית של נכסי מטלטלין כולל תכשיטים, מומלץ לשמור ולתעד החשבוניות/אסמכתא על התשלום מאחר ויבוא יום ותצטרך להציגה.

משכנתא - יש לקבל אישורי יתרה מהבנק לגבי המשכנתאות. במידה וקיבלת הלוואות פרטיות יש לרכז תיעוד מתאים המשמש כראיה לקבלת ההלוואה.

השקעות שונות בניירות ערך וחשבונות מט"ח - יש לקבל אישורי יתרה נפרדים מהבנק לגבי ני"ע. במידה ומתנהל חשבון השקעה בבית השקעות יש לבקש אישורי יתרה.

כספות - במידה ויש כספת, בבנק, או במקום אחר, נדרש לצרף מיקומה, ופירוט תכולתה.

ייפוי כח - במידה ואתה שולט בחשבונו של מישהו אחר עליך לספק מידע לגבי זה בהצהרת ההון. דוגמאות נפוצות: עורכי דין המטפלים ומנהלים כספי לקוחות מכל מיני סיבות, תושב חוץ שקרובו או בן משפחתו ו/או אחר מנהל עבורו את חשבון הבנק מטעמי נוחות, זמינות ועוד.

מה זה השוואת הון?

תוכנית העבודה של מס הכנסה כוללת ביקורת אחת למס' שנים (בשנים האחרונות בין 4-6 שנים) המשמשת להשוואת הון ומבוססת על שתי הצהרות הון, הצהרת הון קודמת ונוכחית. לקראת הגשת הצהרת ההון השנייה, יש להכין בקפידה השוואת הון אשר בסיומה ניתן יהיה לזהות הפרשים בהון שאינם מוסברים, דהיינו אינם אפשריים או הגיוניים בנתונים הקיימים, ויש למצוא מקורות להכנסות ואו הוצאות שלא נכללו מסיבה כלשהי. כך יהיה ניתן להימנע מבעיות עתידיות בעת ביקורת של מס הכנסה.

חשוב להדגיש כי יש לתעד במהלך החיים של נישום כעצמאי/ת רכישות, הכנסות והוצאות מסוגים שונים מעבר לקשור בפעילות העסקית. במילים אחרות, מעניינים את מס הכנסה גם הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות הפרטיות והראיה מבחינת מס הכנסה לנאותות וקיום הנ"ל הוא תיעוד, אחרת יטענו כי "לא היה ולא נברא" מעולם וכל ההצדקות והניסיונות להוכיח הדברים לא יתקבלו, עובדה שכמובן "רע לנישום".

להלן דוגמה להשוואת הון:

תיאור

1. סה"כ רכוש נקי (עסקי ופרטי)

2. הגדלה/הקטנת הון (הפרש רכוש נקי)

3. הוצאות למיסים

+

4. הוצאות/שימושים

=

5. סכום טעון הסבר

-

6. סה"כ הכנסות והסברים

=

7. סכום שנשאר עבור מחיה

-

8. הוצאות מחיה - לוח סטטיסטי

=

9. הפרש הון בלתי מוסבר

להורדת טופס הצהרת הון - לחץ כאן.

במידה וקיימת דרישה להצהרת הון אשמח מאוד לסייע בכל שאלה, הבהרה והדרכה וכן לערוך עבורך דוח הצהרת הון. מעבר להשארת פרטים כדי שנחזור אליך, הנך מוזמן להתקשר ישירות לרואה החשבון שי בן שלום בנייד מס' 054-4877-978 או 073-744-3332.

מתלבטים מכמות משרדי יועצי המס ורואי החשבון, תראו מה לקוחות (רשימה חלקית) חושבים איכות השירות והייעוץ של משרדנו - לחץ כאן.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן