המדריך לפתיחת עוסק פטור

להלן מספר צעדים הנדרשים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות:

צעד ראשון- מס ערך מוסף:

יש להעביר המסמכים הבאים למשרד המע"מ באזור מגוריך:

 • טופס מע"מ - טופס מס' 821.
 • צילום ת.ז והנספח המצורף.
 • טופס בעלות חשבון על חשבון בנק או צילום המחאה מבוטלת. מידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה שותף בחשבון הבנק, נדרש למלא טופס 2421 המהווה הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון.
 • במידה והפעילות נערכת בנכס מקרקעין כגון: מחסן, משרד וכו' יש לצרף צילום חוזה שכירות.

הרישום למע"מ יתבצע לא אחרי תחילת פעילות העסק והפקת ההכנסות/הוצאות.

יש להצהיר בטופס פתיחת תיק:

 • מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.
 • תחום פעילות העסק כגון: עיצוב שיער, מעצב גרפי, משורר וכו'.

בסיום תהליך פתיחת התיק תופק תעודת "עוסק פטור" ואף תישלח בדואר לביתך.

המדריך לפתיחת עוסק פטור המדריך לפתיחת עוסק פטור.

צעד שני - מס הכנסה:

יש להגיש בכתב לפקיד השומה באזור פעילותך לא יאוחר מיום פתיחת העסק הטפסים והאישורים הבאים:

 • טופס מ"ה מס' 5329.
 • צילום ת.ז כולל הנספח.
 • אסמכתא להוכחת בעלות על חשבון בנק או לחילופין צילום שיק. במידה ומדובר על חשבון משותף, יש למסור בנוסף, הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון (טופס מס' 2421).

צעד שלישי - ביטוח לאומי:

עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא בפתיחת תיק בביטוח לאומי:

 • טופס ביטוח לאומי מס' 6101 "דין וחשבון רב שנתי".
 • צילום תעודת זהות ונספח.

קבלה? מתוך הוראות ניהול ספרים:

בעת קבלת תשלום יש להפיק "קבלה" הכוללת הנתונים כדלקמן:

 • שם בעל העסק וכתובתו.
 • רישום המילה "קבלה" וספרור קבלות בסדר נומרי עולה.
 • רישום "מקור" על גבי הקבלה, ועל כל העתק של הקבלה לרשום "העתק".
 • פרטי הרוכש.
 • פירוט המוצר/שירות.
 • סכום העסקה.
 • תאריך הפקת קבלה.
 • אופן קבלת התשלום ופרטיו: מזומן, שיק, אשראי, אחר.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן