המדריך לפתיחת עוסק מורשה

להלן מס' צעדים הנדרשים על מנת לפתוח תיקים ברשויות

צעד ראשון - מע"מ:

יש לפנות ראשית למשרד מע"מ האזורי. הרישום במע"מ חייב להיות טרם התחלת הפעילות עסקית.

במשרד מע"מ עליך להצהיר:

 • מה מחזור העסקאות הצפוי לשנה קלנדרית? (לעוסק מורשה מחזור העסקאות לשנת 2020 צריך להיות גבוה מסך 100,491 ₪)
 • מה העיסוק?
 • מועד תחילת העיסוק.

להלן הטפסים הנדרשים בהגשה במשרד המע"מ האזורי כדי להירשם כ"עוסק מורשה":

 • טופס מע"מ מס'821.
 • צילום תעודת זהות כולל הנספח.
 • אסמכתא כהוכחה של בעלות על בנק של העוסק או לחילופין צילום המחאה מבוטלת. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה שותף או כלולו בצורה כלשהי באותו חשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון. (טופס מ"ה מס'2421)
 • במידה והפעילות העסקית נערכת בנכס מקרקעין יש להמציא צילום חוזה שכירות.

בסיום הרישום יונפק אישור "עוסק מורשה".

המדריך לפתיחת עוסק מורשה המדריך לפתיחת עוסק מורשה.

צעד שני - מס הכנסה:

יש לפנות למשרד מס הכנסה האזורי. על תחילת הפעילות יש להודיע בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק. להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא למס הכנסה:

 • טופס מ"ה מס' 5329.
 • צילום תעודת זהות ונספח.
 • טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה בחשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון, טופס מ"ה מס'2421.

צעד שלישי - ביטוח לאומי:

"עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:

 • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא בפתיחת תיק בביטוח לאומי:

 • טופס ביטוח לאומי מספר 6101 "דין וחשבון רב שנתי"
 • צילום תעודת זהות כולל נספח.
 • טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה בחשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון.

  יש להעריך את מחזור המכירות לכל השנה השוטפת לצורך חישוב גובה המקדמות שיש לשלם בכל 15 לחודש. (ניתן ומומלץ לעדכן במהלך השנה במידה וקיימים שינויים בהערכה)

חשבונית מס? - מתוך הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה:

בעת קבלת הכנסה ממכירת נכס או שירות יש להפיק חשבונית מס ו/או חשבונית מס קבלה בהגדרתה בהוראות. להלן פרטים ומידע שיש לכלול על גבי חשבונית מס:

 • שם בעל העסק וכתובתו.
 • רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית בסדר נומרי עולה.
 • רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".
 • פרטי הרוכש או מקבל השירות.
 • פירוט הנכס הנמכר או השירות שניתן.
 • סכום העסקה, סכום מע"מ ללא מע"מ וסכום כולל מע"מ.
 • תאריך הפקת חשבונית מס.

טיפ - עוסק מורשה שניהל במהלך שנתיים רצופות מחזור הכנסות הנמוך מהתקרה, מנהל משרד המע"מ האזורי מוסמך לאשר בהתאם לבקשת בעל העסק רישומו כעוסק פטור.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן