היערכות לסוף שנת מס

כהיערכות לקראת סיומה של שנת 2020 להלן מס' הנחיות ופעולות אותן יש לבצע:

כללי

אם ספרי עסקך מנוהלים על בסיס מזומן (דהיינו הוצאות מוכרות על בסיס תשלום) ההוצאות העסקיות יוכרו רק אם התשלום בוצע עד תאריך 31.12.20.

הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

עקרונית יש לציין כי מס שניתן לדחות הוא מס נחסך, החוסך לנישום ריבית חלופית לזו שיש בבנק. משיגים זאת ע"י דחיית קבלת הכנסות ובמקביל הקדמת הוצאות וכך ההכנסה שעל פיה יבוצע חישוב המס תקטן. לדוגמא:

 • לאשר/להציע ללקוח לדחות מועד פירעון של השיק לתחילת השנה הבאה.
 • להציע לספק להקדים תשלומים.

להלן רשימה של תשלומים שניתן לשלם עד 31.12.2020 אשר יותרו כניכוי או כהוצאות של העסק:

 • השלמת הפקדות לעובדים לביטוח פנסיוני בהתאם להוראות החוק.
 • תשלומי מקדמות לביטוח לאומי ליום 1.1.2020 – יש לשלם עד 31.12.2020 (יוכרו ב-52%)
 • תשלומים לקרן פנסיה וקרן השתלמות.
היערכות לסוף שנת מס היערכות לסוף שנת מס.

תקרות הפקדה לקרן השתלמות ולקופת גמל וביטוח חיים

להלן תקרות הפקדה לקרן השתלמות:

עד גובה 7% מההכנסה החייבת עד לתקרת הכנסה חייבת מקסימלית של 265,000 ₪ ( 18,600 ₪) כאשר הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרה (11,925 ₪).

להלן תקרות הפקדה לקופת גמל/פנסיה:

עד 16% מההכנסה החייבת ועד לתקרה של 211,200 ₪, כאשר ההפקדה המרבית האפקטיבית ליהנות מהטבת מס הינה 34,848 ₪.

מעביד

עצמאי, ובעל חברה המדווח על בסיס מזומן, מומלץ לשלם את דמי הביטוח הלאומי בשל משכורות עבור חודש דצמבר לא יאוחר מיום 31.12.2020. מעביד שיש לו הסדר בהוראת קבע ייחשב לו התשלום כשולם במהלך שנת מס 2020.

הכנסות משכר דירה למגורים

עד סכום של 5,100 ₪ לחודש, דהיינו 61,200 ₪ לשנה יש פטור ממס. במקרה שההכנסות משכ"ד חצו התקרה, לבצע חישוב של החלק החייב במס. חובה לעדכן המשרד על הכנסות משכ"ד ולצרף חוזה שכירות וצילום של שיקים ואו אסמכתאות אחרות לתקבולים.

הנחיות לפעולות לקראת סוף שנה בעסק

 • מועד המפקד

  תום שנת המס 2020 יחול ביום 31/12/20, יש לערוך מפקד המצאי לתאריך זה.

  אם לא ניתן לספור המצאי בתאריך שצוין, אפשר לערוך את המפקד בתאריך הסמוך ככל האפשר לתום השנה ולהיערך לבצוע התאמה בין כמויות המצאי לפי רשומות הספירה בתאריך המפקד לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן/הדוח דהיינו ליום 31/12/20.

  היערכות זו צריכה לכלול רישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין תאריך המפקד לבין תאריך המאזן וזיהויים ברשימות המצאי.

  תשומת לבכם לכך שיש להודיע בכתב ומראש לפקיד השומה על מועד המפקד באם יערך יותר מ - 10 ימים ועד חודש לפני ואחרי יום המאזן. חובת ההודעה אינה חלה על מלאי שרישומו מתנהל "בספר תנועת מלאי" באופן המאפשר קביעת יתרות המלאי וכל פריט בו נפקד לפחות אחת בשנה ונשלחה הודעה לפקיד השומה על בחירת הנישום בשיטה זו.

  בכל מקרה נבקשכם להודיענו מראש על תאריך המפקד המתוכנן על ידכם.

 • עריכת המפקד

  יש להכין רשימות מצאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין בקונסיגנציה).

  כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם ונמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה). הרשימות יערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.

  גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב - 3 עותקים לפחות.

  הרשימות יכללו לפחות פרטים אלה:

  • תיאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם.
  • מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים , מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד').
  • הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

  הרשימות ירשמו בדיו ולא בעיפרון. מבצעי הספירה, יחתמו בסוף כל גיליון ויציינו את שמם המלא.

 • חישוב שווי המלאי

  את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך (31.12.2020) אך יש לכלול פרטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

  השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ) אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל) או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות יחושב השווי לפי "ערך המימוש הנקי" (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב.

  העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" (ראשון נכנס ראשון יוצא) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קנית יחידת הסחורה. בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיענו על כך.

  רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.

  חישוב שווי המלאי יעשה בדרך כלל על גבי גיליונות המפקד. אם החישוב נעשה שלא על גבי גיליונות המפקד המקוריים יש לדאוג לסימון שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.

 • שמירת הרשימות

  רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

  פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים רשימות מפקד המצאי זמן קצר לאחר תאריך הדוח שנתי/מאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

 • פעולות בקשר לספירת המצאי, המזומנים, והממסרים לגביה

  • יש להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.
  • יש להכין רשימה של כל השקים הדחויים והשטרות שימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון כאשר הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: מס' השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.
  • יש להכין רשימות נפרדות של השקים לביטחון שניתנו או שנמסרו, שיקים לניכיון בבנק ושיקים שחזרו של חייבים.
  • יש לערוך ספירה של הכספים במזומן שנמצאים בקופה בסוף היום ביום 31/12/20.
 • כלי רכב

  נא למלא רשימת כלי הרכב שברשותכם (כולל אלו שבליסינג, או בבעלות אחרת) כולל מספר הרישוי שלהם ומד האוץ ליום 31/12/20. במידה ונמכרו או נרכשו כלי רכב חדשים יש לעדכן ולהעביר מסמכים רלוונטיים אם טרם הועברו.

 • שמירת קבלות ו/או תוכנה

  במידה והקבלות/חשבוניות מס מופקות מתוכנה, יש לוודא עם בית התוכנה כי היא רשומה במס הכנסה (יש רישיון בתוקף) ועומדת בהוראות ניהול פנקסים. מאחר והתוכנה היא חלק ממערכת החשבונות הממוחשבת של העסק, יש לשמור אותה לתקופה של 7 שנים או 6 שנים מיום הגשת הדוח - לפי המאוחר, בהתאם לסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים.

אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים וביאורים נוספים.

בכבוד רב,

שי בן שלום - רואה חשבוןבניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן