ביקורת פנימית וחקירתית

שינויים והתפתחות הכלכלה וכן וקריסת תאגידים כתוצאה מליקויים בבקרות הפנימיות של ארגונים שונים, העלתה החשיבות לביצוע ביקורת פנימית יעילה אפקטיבית המנוטרת באופן שוטף. מדינות רבות בעולם וביניהן ישראל, קבעו בחקיקה חובת מינוי מבקר פנימי בתאגידים מסוימים כגון:חברות ציבוריות,עמותות ומלכ"רים מעל היקף פעילות מסוים וכן גופים ומוסדות מתוקצבים ע"י המדינה.

מטרתה של ביקורת פנימית

מטרת הביקורת פנימית הינה להוות כלי ניהולי המסייע להנהלה הבכירה (הדירקטוריון) בארגון לקדם ולממש את מטרותיו, תוך ביצוע הערכת סיכונים ומדידתם בארגון ומתן פתרונות כגון בקרות מומלצות למניעתם. ניתוח סיכונים בארגון והצעת דרכים לפתרונם מקדמת את יעדי הארגון ושומרת על נכסיו.

עבודת המבקר הפנימי מוגדרת בתוכנית עבודה שנתית ורב שנתית אשר מתעדכנת במהלך השנים בעת הצורך. המבקר הפנימי מגיש דוח הכולל ממצאי הביקורת שביצע והמלצות לצמצום החשיפה/סיכון בנקודות התורפה שנמצאו. פעילות מבקר הפנים הינה בלתי תלויה בגוף המבוקר ומבוצעת באופן אובייקטיבי ולא משוא פנים.

הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג מטרותיו באמצעות בחינת אפקטיביות, יעילות הארגון, שמירה על הוראות החוק, לרבות שמירה על נוהל תקין וטוהר המידות בגוף המבוקר ונערכת בהתאם לסטנדרטים ישראלים ובינלאומיים.

ביקורת פנימית וחקירתית ביקורת פנימית וחקירתית.

חוקים של ביקורת פנימית

חוקי ביקורת פנימית, התשנ"ב 1992 קובעים כי חברות ציבוריות, בנקים, חברות ביטוח, גופים שמבקר המדינה מפקח עליהם וגופים אשר ממומנים באמצעות תקציב המדינה, חייבים במינוי מבקר פנימי.

תפקידו של מבקר הפנים לבחון בין היתר:

  • תקינות פעילות הגוף המבוקר ובחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות.
  • תקינות עסקאות הנעשות בין הגוף המבוקר לבין נושאי משרה בגוף המבוקר.
  • שמירה על הוראות החוק, ניהול תקין, טוהר המידות, חסכון ויעלות בגוף המבוקר.
  • קיום ההוראות אשר מחייבות את הארגון המבוקר ונקודות חולשה שהארגון חשוף להן.
  • אופן קבלת החלטות בגוף המבוקר.

שירותי ביקורת פנימית

לשי בן שלום רו"ח, ישנן הסמכות בינלאומיות של האיגוד לביקורת ואבטחת מידע (ISACA), מבקר מערכות מידע מוסמך CISA, ושל איגוד הביקורת הפנימית העולמי (IIA) מנהל סיכונים מוסמך CRMA.

משרדנו מספק שירותי ביקורת פנימית, כמבקרים פנימיים והן כיועצים למבקרים הפנימיים בחברות ציבוריות ופרטיות, לרבות, חברות ביטוח ובתי השקעות, חברות היי-טק, מלכ"רים ועמותות.

שירותי הביקורת הפנימית ניתנים על ידי שי בן שלום, בעל ניסיון רב המשלב התמחויות בתחום ראיית חשבון, ייעוץ וביקורת מערכות מידע, אבטחת מידע, ביקורת חקירתית, כלכלה ועוד.

הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, הנחיות לשכת מבקרים הפנימיים, וכן, בכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלוונטיים החלים ספציפית על התאגיד המבוקר.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן