ביקורת דוחות כספיים

דוחות כספיים הינם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של החברה ונערכים בסוף כל תקופה חשבונאית ;העשויה להיות חודשית, רבעונית או שנתית. הדוחות הכספיים כוללים בדרך כלל ארבעה דוחות כספיים בסיסיים:

  • מאזן.
  • דוח רווח והפסד.
  • דוח על תזרימי מזומנים.
  • דו"ח על השינויים בהון העצמי.

בנוסף לדוחות הכספיים ישנם ביאורים לדוח רווח והפסד המסבירים סעיפים הנכללים בדוח. חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על פי הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלהן.

חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה מסתפקות בדרך כלל בדוחות שנתיים בלבד. הדוחות משמשים את המשקיעים ואת המלווים (בנקים וגופים אחרים) כחלק משיקולי מתן ההלוואה או ביצוע השקעה.

מחלקת "ביקורת וחשבות" של משרדנו ;מספקת מענה מלא לכל מגוון השירותים הנוגעים לדו"חות הכספיים. לאחר הכנת הדו"חות הכספיים, אנו ממליצים על פגישה ודיון על האפשרויות לייעול העבודה הניהולית של החברה בשנה הבאה, ניתן הסבר על חבות המס החלה עליו וכמובן ניתן מענה על כל שאלה העולה ע"י מנהלי החברה.

ביקורת דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים.

מאזן

המאזן מהווה ראי של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לאותו יום. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. בכל מאזן מפורטים ערך הרכוש והנכסים של העסק וכנגדם ערך ההתחייבויות וההון העצמי שלו.

רואה חשבון נדרש על פי חוק לבקר הדוחות הכספיים של החברה באמצעות עריכת ביקורת, ולבסוף לחוות את דעתו על מידת התאמתם לכללים אלו. המאזן משמש את מנהלי העסק המעוניינים לקבל מידע מהימני על מצבו של העסק. במאזן קיימת השוואה בין שנה זו לשנה שקדמה לה וכך יוכלו מנהלי העסק להסיק מסכנות כיצד להתייעל ולחסוך לשנה הבאה.

דוח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של פעילותם של חברה או עצמאי בזמן נתון. פרק הזמן המוגדר בדרך-כלל הוא שנה או רבעון. בנוסף, מקובל להשוות את תוצאות הפעילות לתוצאות בשנה שקדמה לשנת הדוח.

דוח על תזרימי המזומנים

דו"ח תזרימי מזומנים הינו דוח כספי של החברה המציג את תנועת המזומנים שלה בתקופה נידונה. תזרים המזומנים הינו כלי הכרחי לעבודה שוטפת מול הבנק, לצורך קביעת מסגרת האשראי השוטפת של העסק.

תזרים המזומנים מאפשר לבנק לראות את התנודות בתקבולים והתשלומים של העסק ומידת החשיפה שהוא לוקח מעל הביטחונות. בנוסף, במסגרת תזרים המזומנים יכול העסק לתכנן את פעילות הגבייה והתשלומים באופן שלא יגרום לו לחרוג ממסגרת האשראי שאושרה לו על ידי הבנק.

דוח על השינויים בהון העצמי

הדו"ח מפרט את השינויים בהון העצמי של החברה במהלך התקופה המדווחת. נהוג לקבוע את התקופה המדווחת כשנה או רבעון. בין השינויים ניתן למנות: גידול או קיטון ברכוש קבוע, גידול או קיטון ברווח או הפסד ועוד.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן