חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המדריך הקצר לפתיחת תיקים ברשויות לעוסק מורשה בעצמך

להלן מס' צעדים הנדרשים על מנת לפתוח תיקים ברשויות
צעד ראשון - מע"מ
יש לפנות ראשית למשרד מע"מ האזורי.הרישום במע"מ חייב להיות טרם התחלת הפעילות עסקית.
במשרד מע"מ עליך להצהיר:
 • מה מחזור העסקאות הצפוי לשנה קלנדרית? (לעוסק מורשה מחזור העסקאות לשנת 2014 צריך להיות גבוה מסך 79,482 ש"ח)
 • מה העיסוק?

  מועד תחילת העיסוק.

   

  להלן הטפסים הנדרשים בהגשה במשרד המע"מ האזורי כדילהירשם כ"עוסק מורשה":

   טופס מע"מ מס'821.

  1. צילום תעודת זהות כולל הנספח.
  2. אסמכתא כהוכחה של בעלות על בנק של העוסק או לחילופין צילום המחאה מבוטלת. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה שותףאו כלולו בצורה כלשהי באותו חשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון. (טופס מ"ה מס'2421)
  3. במידה והפעילות העסקית נערכת בנכס מקרקעין יש להמציא צילום חוזה שכירות.

   בסיום הרישום יונפק אישור "עוסק מורשה".

  • צעד שני - מס הכנסה
  יש לפנות למשרד מס הכנסה האזורי.
  על תחילת הפעילות יש להודיע בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק.
  להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא למס הכנסה:
  1. טופס מ"ה מס' 5329.
  2. צילום תעודת זהות ונספח.
  3. טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה בחשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון, טופס מ"ה מס'2421.

   
  צעד שלישי - ביטוח לאומי
  "עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.
  • עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

    
   להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא בפתיחת תיק בביטוח לאומי:
   1. טופס ביטוח לאומי מספר 6101 "דין וחשבון רב שנתי"
   2. צילום תעודת זהות כולל נספח.
   3. טופס פרטי הבנק של העוסק או לחילופין צילום שיק. במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה בחשבון הבנק, יש להביא הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון. יש להעריך מחזור המכירות לשנה השוטפת לצורך חישוב גובה המקדמות שיש לשלם בכל 15 לחודש. (ניתן ומומלץ לעדכן במהלך השנה במידה וקיימים שינויים בהערכה)

    טיפ - עוסק מורשה שניהל במהלך שנתיים רצופות מחזור הכנסות הנמוך מהתקרה, פקיד השומה מוסמך לאשר בהתאם לבקשת בעל העסק רישומו כעוסק פטור.
  • מתוך הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה:
  • בעת קבלת הכנסה ממכירת נכס או שירות יש להפיק חשבונית מס ו/או חשבונית מס קבלה בהגדרתה בהוראות. להלן נתונים מתחייבים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:
   1. שם בעל העסק וכתובתו.
   2. רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית בסדר נומרי עולה.
   3. רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס  לרשום "העתק".
   4. פרטי הרוכש או מקבל השירות.
   5. פירוט הנכס הנמכר או השירות שניתן.
   6. סכום העסקה, סכום מע"מ ללא מע"מ וסכום כולל מע"מ.
   7. תאריך הפקת חשבונית מס.


    
   המדריך הקצר לפתיחת תיקים ברשויות לעוסק פטור בעצמך
  • הגדרת "עוסק פטור"

  מחזור עסקאותיו אינו יעלה 79,482 ש"ח (תקרה) לכל שנת מס 2014. תקרה זו מתעדכנת מידי שנה ובד"כ השינוי הוא המדד.עוסק פטור מגיש אחת לשנה, עד ליום 31.1.201X לשנה העוקבת"הצהרת עוסק פטור" למע"מ ומדווח על מחזור עסקאותיו. עוסק פטור מפיק רק קבלות בלבד על עסקאותיו.
  הגדרת "עוסק פטור"- עוסק אשר סך מחזור ההכנסות העסקי מכלל עסקיו בשנה קלנדרית אינו עולה את הסכום הקובע בחוק מע"מ.
  בהתאם להוראות ניהול ספרים קיימים בעלי מקצועות שונים שמחזורם העסקי נמוך מהסכום הקובע ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור כוללים בין היתר: רואה חשבון ויועץ מס, מנהל חשבונות, רופא וכו'.
   
  אם נרשמת כ"עוסק פטור" להלן מספר כללים בסיסיים:
  1.הפקת הכנסה, יש להפיק "קבלה" בהתאם להוראות.
  2.אינך נדרש להגיש דוחות חודשיים או דו חודשיים לרשות מע"מ.
  3.יש לדווח אחת לשנה "הצהרת עוסק פטור" וזאת עד ל-31 בינואר לאחר השנה שהסתיימה.
  4.לא ניתן לדרוש החזר מע"מ תשומות מתוך מע"מ העסקאות.

  להלן מספר צעדים הנדרשים לפתיחת תיק עוסק פטור ב-3 הרשויות הרלוונטיות:
  צעד ראשון- מס ערך מוסף
  • יש להעביר המסמכים הבאים למשרד המע"מ באזור מגוריך:
   1.טופס מע"מ - טופס מס' 821.
   2.צילום ת.ז והנספח המצורף.
   3.טופס בעלות חשבון על חשבון בנק או צילום המחאה מבוטלת.
     במידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה שותף בחשבון הבנק, נדרש למלא טופס 2421 המהווה הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון. 
  4.במידה והפעילות נערכת בנכס מקרקעין כגון: מחסן, משרד וכו' יש לצרף צילום חוזה שכירות.

  הרישום למע"מ יתבצע לא אחרי תחילת פעילות העסק והפקת ההכנסות/הוצאות.
  יש להצהיר בטופס פתיחת תיק:
  1.מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.
  2.תחום פעילות העסק כגון: עיצוב שיער, מעצב גרפי, משורר וכו'.
  בסיום תהליך פתיחת התיק תופק תעודת "עוסק פטור" ואף תישלח בדואר לביתך.

  צעד שני - מס הכנסה
  יש להגיש בכתב לפקיד השומה באזור פעילותך לא יאוחר מיום פתיחת העסק הטפסים והאישורים הבאים:
  1.טופס מ"ה מס' 5329.
  2.צילום ת.ז כולל הנספח.
  3.אסמכתא להוכחת בעלות על חשבון בנק או לחילופין צילום שיק. במידה ומדובר על חשבון משותף, יש למסור בנוסף, הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון (טופס מס' 2421).
   
  צעד שלישי - ביטוח לאומי
  • "עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:
  • •מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • •מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • •מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.
  •  
  • עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".
  • להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא בפתיחת תיק בביטוח לאומי:
  • 1.טופס ביטוח לאומי מס' 6101 "דין וחשבון רב שנתי".
  • 2.צילום תעודת זהות ונספח.
   
  חשוב ביותר :
   בעת קבלת תשלום יש להפיק "קבלה" הכוללת הנתונים כדלקמן:
  1.שם בעל העסק וכתובתו.
  2.רישום המילה "קבלה" וספרור קבלות בסדר נומרי עולה.
  3.רישום "מקור" על גבי הקבלה, ועל כל העתק של הקבלה  לרשום "העתק".
  4.פרטי הרוכש.
  5.פירוט המוצר/שירות.
  6.סכום העסקה.
  7.תאריך הפקת קבלה.
  8.אופן קבלת התשלום ופרטיו: מזומן, שיק, אשראי, אחר.
   
   

  המדריך המקוצר להוראות ניהול ספרים

  כל עסק חייב לנהל רישומים על הכנסות והוצאות בהתאם להוראות ניהול ספרים שנקבעו ע"י רשות המיסים. הרישומים הינם שיטתיים ואחידים כך שבעת ביקורת של מס הכנסה יהיה ניתן לקבוע את סבירות ההכנסות וההוצאות ובעצם את ההכנסה החייבת במס של העסק ולא משנה אם זה עצמאי או חברה וכו'.

  אופן ניהול הרישומים בספרי העסק הינם פרטניים לכל סוג של עסק וקיימות 15 שיטות שונות הקרויות "תוספות" שעל פיהן יש לנהל הרישומים. יש לציין כי קיימת חשיבות מכרעת בניהול הרישום בספרי העסק בהתאם להוראות אלו מאחר ואם לא, הדבר מהווה ליקוי משמעותי מבחינת רשות המיסים וספרי העסק עלולים להיפסל ומשמעות הדבר שההכנסה תיקבע בהתאם להבנתו של פקיד השומה ובדרך כלל ההבנה היא שההכנסה גבוה משמעותית מההכנסה הרשומה בספרים.

  הנהלת חשבונות

   
  קיימות שתי שיטות בהוראות ניהול ספרים

  הנהלת חשבונות בשיטה כפולה
  בשיטה זו כל פעולה כספית נרשמת מקבלת ביטוח בספרי הנהלת חשבונות וקיימת הקבלה בין היתרות השונות בספרים לבין אותן יתרות בפועל אצל חיצוניים.
  לדוגמה: יתרת החשבון בנק בספרים תהיה זהה ליתרת החשבון בבנק, יתרת החוב לספקים בספרים תתאים לחוב הרשום בספרי הספק וכן הלאה.
  שיטת הרישום הינה מורכבת ודורשת ידע רחב בחשבונאות דיוק, ניסיון ואחריות

  הנהלת חשבונות בשיטה החד צידית
  בשיטה זו כל הכנסות והוצאות העסק נרשמות בספרים בלבד בספר תקבולים ותשלומים. השיטה לרוב מתאימה לעסקים קטנים ובינוניים. השיטה אינה מורכבת מאוד אולם קיימת חשיבות גבוה בניהול הרישום כנדרש בהוראות.

  חשוב ביותר :לפני תחילת הפעילות ובמהלכה יש לקבל ולבחון את אופן וצורת ניהול הספרים בהתאם למספר פרמטרים הכוללים בין היתר את: סוג העסק, היקף ומחזור הפעילות, מספר עובדים ועוד. נשמח לסייע בכל שאלה והבהרה בנושא.


   

   

  שד' האלונים 24 באר יעקב, 7031819
  טלפון: 0737443332, 0544877978
  פקס: 077-470-1007

  Copyright © 2020 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


  בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן